STRATEGIA ESG - for sustainable development
offer icon

BUDOWA STRATEGII ESG 

 

Strategia ESG wyznacza kierunki rozwoju biznesu oraz porządkuje priorytety oraz procesy w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: środowiska, społeczeństwa oraz ładu korporacyjnego. Strategia ESG w dłuższej perspektywie pozwala osiągnąć założone cele, których postępy można mierzyć w ramach raportów ESG.

 

Europejska Dyrektywa dot. Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD) nakłada na wybrane spółki obowiązek publikacji, obok informacji finansowych, również informacje związane ze zrównoważonym rozwojem (tzw. niefinansowe).

 

Wskazanie zatem wpływu czynników ESG na decyzje biznesowe oraz decyzji biznesowych na otoczenie zewnętrzne, zwłaszcza w obszarze oddziaływania na klimat staje się zatem koniecznością. Wytyczne te nakładają na organizacje obowiązej przeprowadzenia rzetelnej analizy i określenia wpływu finansowego oraz biznesowego czynników ESG na wartość oraz strategię organizacji.

 

Strategia ESG pozwala w długim terminie zaplanować rozwój firmy w tym przypadku także w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju – zagadnienia środowiskowe (E- environmental), społeczne (S-social) oraz ładu korporacyjnego (G- governance). Strategia ESG nie jest odrębnym bytem i powinna stanowić integralny element strategii biznesowej organizacji.

 

Natomiast sam raport niefinansowy jest niczym innm jak przedstawieniem postępów i prezentowaniem ich we wspomnianych obszarach. Raport ESG powinien stanowić zatem coroczne podsumowanie realizacji założonej strategii ESG, pozwalając ocenić progres organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju w porównaniu z latami poprzednimi.Strategia ESG jest kluczowym i podstawowym narzędziem zrównoważonego zarządzania w organizacjach zwłaszcza tych zobligowanych do publikacji raportów ESG.Nad strategią ESG powinna pochylić się każda  firma, odpowiedzialna społecznie i działająca w łańcuchu wartości swoich klientów i kontrahentów, bez względu na wielkość obrotów i zatrudnienia.

 

 

Usługa składa się z V etapów:

 

Etap I – Badanie ankietowe (gap – analysis)

Po uzgodnieniu ramowych potrzeb Organizacji, w pierwszym etapie współpracy przekazujemy Klientowi listę kluczowych pytań w podziale tematycznym. Udzielone odpowiedzi oraz źródła danych pozwolą określić stopień zaawansowania działalności w konkretnych obszarach, jak i wskazać zakresy warte wzmożonej pracy. Dzięki przekazanym informacjom będziemy mogli wyznaczyć kierunki dalszego rozwoju.

 

Etap II – Analiza kluczowych wpływów (badanie wpływów)

Najważniejszy etap przygotowawczy do zbudowania i określenia strategii ESG a także do przygotowia raportu niefinansowego zgodnie z Dyrektywą CSRD i standardami ESRS. Badanie polega na ustaleniu, które poszczególne zakresy w ramach zagadnień ESG (środowisko, sprawy społeczne i pracownicze, prawa człowieka, przeciwdziałanie korupcji) są istotne dla spółki i jej interesariuszy. W rezultacie badania wiemy, jakie informacje i dane niefinansowe należy gromadzić i co należy raportować.

 

Etap III – Mapowanie interesariuszy 

Trzeci etap, podobnie jak drugi, wiąże się z nakładem pracy analitycznej i warsztatowej wszystkich kluczowych pracowników organizacji. Tutaj wyznaczymy najważniejsze grupy społeczne, dla których działalność Organizacji ma znaczenie. W odróżnieniu od poprzedniego etapu, te działania skupią się efektach wytwarzanych przez samą Organizację wobec tych grup.

 

Etap IV – Poznanie potrzeb (dialog z interesariuszami)

W następnej kolejności rozpoczniemy serię spotkań z interesariuszami. Na tym etapie istotnym jest, aby poświęcić czas i uwagę każdej ważnej grupie, poznać ich potrzeby i zaangażować je w życie Organizacji. W efekcie prowadzonego dialogu z interesariuszami spółka może sprawniej funkcjonować, co przekłada się na takie aspekty jej wyników, jak np. niższe koszty pozyskania wykwalifikowanych pracowników, redukcja zastrzeżeń co do sposobu działania spółki, sprawniejsze i szybsze podejmowanie decyzji wymagających uwzględnienia opinii grup zewnętrznych lub wzrost lojalności poszczególnych interesariuszy względem spółki.

 

Etap V – Startegia + wdrożenie

W efekcie poprzednich etaptów kolejnym kolejnym krokiem będzie stworzenie dokładnej strategii rozwoju, a następnie jej wdrożenie. Dzięki takiej ścieżce uporządkujemy funkcjonowanie spółki w poszczególnych obszarach, takich jak m.in. zarządzanie łańcuchem dostaw, wpływ na środowisko naturalne, zarządzanie personelem, relacje ze społecznościami i interesariuszami publicznymi czy budowa wartości marki wśród klientów. Ujęcie tych (oraz innych uznanych za istotne w wyniku badania) obszarów w spójnej strategii zrównoważonego rozwoju pozwala na realizację celów biznesowych w sposób zmniejszający negatywny wpływ spółki na otoczenie, wykorzystujący szanse rozwojowe i zwiększający zwrot z kapitału. 

 

NAPISZ DO NAS