AUDYT OBSZARÓW ESG - for sustainable development
offer icon

Jeśli działasz samodzielnie w zakresie raportowania niefinansowego ale nie jesteś pewien czy dany proces lub obszar został przez Twoją organizację przeprowadzony poprawnie i chcesz się przekonać, że to co robisz idzie w dobrym kierunku, przygotowaliśmy dla Ciebie usługę Audytu Obszarów ESG. Powiedz nam, z którym z tych obszarów ESG masz problem a my pomożemy Ci w jego doskonaleniu.

Możesz wybrać:

 • Jeden lub kilka procesów w ramach jednego obszaru
 • Jeden lub kilka obszarów jako całość lub wybrać procesy w ramach danego obszaru, którymi mamy się zająć
 • Wszystkie obszary i procesy w ramach usługi AUDYT GAP ANALYSIS
 • Ofertę szkoleń jeśli czujesz że Twoja wiedza lub wiedza w Twojej organizacji jest jeszcze niewystarczająca

Audyt lub też inaczej mówiąc przegląd efektywności i poprawności takich obszarów i procesów jak:

Obszar Ładu organizacyjnego G (Governance) czyli zarządzania organizacją a także zarządzania procesem raportowania

 • Zespół ESG – dobór odpowiednich osób, które będą miały realną wiedzę i decyzyjność na funkcjonowanie konkretnych obszarów ESG jest podstawą i kluczowym elementem rozpoczęcia rzetelnej strategii ESG
 • Analiza/mapowanie interesariuszy – umożliwia uporządkowanie celów wewnątrz organizacji, a także wybór najlepszych metod ich realizacji
 • Analiza istotności finansowa i wpływu – na tym skupia się dzisiejsze raportowanie niefinansowe, dobrze wykonana analiza istotności definiuje nam nie tylko budowę samego raportu ale wyznacza kierunki strategii ESG
 • Łańcuch wartości – sieć powiązań między dostawcami przedsiębiorcy a jego klientami. Dotyczy nie tylko tego, co wpływa do przedsiębiorstwa przed produkcją/stworzeniem usługi (ang. upstream), ale także tego, co z niego wypływa (ang. downstream).Obejmuje on m.in. dostawców surowców i półproduktów, samą produkcję, dystrybucję oraz sprzedaż.
 • Strategia ESG – wyznacza kierunki rozwoju biznesu oraz porządkuje priorytety oraz procesy w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: środowiska, społeczeństwa oraz ładu korporacyjnego. Inaczej mówiąc jest to wskazanie wpływu czynników ESG na decyzje biznesowe oraz decyzji biznesowych na otoczenie zewnętrzne, zwłaszcza w obszarze oddziaływania na klimat
 • Dobór wskaźników tematycznych i podstawowych standardów ESRS – wskaźników, które będą obrazowały każdy z ważnych aspektów raportowania. Należy uwzględnić wymogi ustawowe (w tym każe Dyrektywę CSRD oraz wszystkie które dotyczą prowadzonej działalności przez organizację) a także standardów ESRS przy wyborze wskaźników
 • Dobór narzędzia zbierania danych ESG – wybór narzędzia integracji danych z różnych obszarów organizacji, przegląd aktualnych narzędzi i propozycja ich integracji lub exportu danych do innego jednego narzędzia.

Obszar Społeczny S (Social) –  związany z ludźmi, na których organizacja ma wpływ tj. z pracownikami, współpracownikami, pracownikami dostawców, klientami, społeczność lokalną i społeczeństwo

 • Kwestie społeczne i pracownicze, związane z ogólnie pojętą pracą, uczciwym wynagrodzeniem i równością szans. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy, w tym godziwej płacy i odpowiedniej formy prawnej zatrudnienia; dbałość o BHP, w tym właściwe wyposażenie stanowiska pracy oraz środki ochrony indywidualnej i zbiorowej; zapewnienie sprawiedliwego i nie dyskryminacyjnego traktowania i czerpanie efektywności jaką daje budowanie różnorodnych zespołów; tworzenie zdrowej i przyjaznej atmosfery w pracy. Zapewnienie porównywalnej płacy za podobną pracę, czyli równego traktowania, m.in kobiet oraz mężczyzn i wyliczanie luki płacowej (ang. gender pay gap).
 • Rozwój pracowników, m.in. poprzez szkolenia, ścieżki rozwoju, oceny pracownicze, programy szkoleniowe
 • Relacje firmy z otoczeniem, a zwłaszcza ze społecznością lokalną, w której prowadzi działalność, i z której pracownicy często się wywodzą (unikanie negatywnego wpływu i zaangażowanie firmy i pracowników w robienie czegoś dobrego dla społeczności np. w ramach wolontariatu).
 • Kodeks etyki, ochrona sygnalistów, przeciwdziałania korupcji, poszanowania praw człowieka czy wolności konkurencji.
 • Klienci w łańcuchu wartości – ochrona własności klienta, danych, dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług

Obszar Środowiskowy E (Environmental) – związany ze środowiskiem naturalnym (w tym oddziaływaniem na klimat)

 • Transformacja energetyczna, czyli ograniczenia wykorzystania, a w dalszej perspektywie całkowite odejście od stosowania paliw kopalnych.
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym (Circular Economy), która stawia na takie użytkowanie materiałów, surowców i produktów, aby pozostawały jak najdłużej w obiegu gospodarczym.
 • Ochrona bioróżnorodności, której zubożenie, wraz z utratą kolejnych wymierających gatunków i siedlisk, jest niemożliwe do odtworzenia.
 • Zapotrzebowania na wodę, w którym ważne jest nie tylko ile wody na jednostkę produktu pochłania dana działalność, ale też z jakich źródeł pochodzi zużywana woda oraz na jakich terenach prowadzona jest działalność, wiążąca się z istotnym zapotrzebowaniem na wodę.
 • Pozostałych zanieczyszczeń, czyli emisji gazów i pyłów do powietrza, które towarzyszą np. spalaniu paliw kopalnych. Zanieczyszczenia wody i gleby, do których w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, przedostają się zanieczyszczenia zubażające zasoby tlenu w wodzie i składniki odżywcze czy syntetyczne związki organiczne, oleje i inne substancje ropopochodne, patogeny (wirusy, bakterie), zanieczyszczenia nieorganiczne. Przedostawanie się do wód mikroplastików i cząstek plastiku, a także zanieczyszczenia, nad którymi trwają prace m.in.: hałas, wibracje i drgania, odory czy emitowane pola elektromagnetyczne, a także zanieczyszczeniu światłem, czy zakłócenie krajobrazu.
Napisz do nas!