Audyt Raportu Niefinansowego
offer icon

Niezależna czy też zewnętrzna weryfikacja raportu to ocena jakości i kompletności zebranych przez organizację danych, ilościowych i jakościowych, pod kątem zgodności z wymaganiami standardów GRI, ESRS lub konkretnych wytycznych. 

W zakresie audytu raportu niefinansowego świadczymy takie usługi:

  • Przeprowadzamy niezależną weryfikację raportu ESG sporządzonego zgodnie ze standardami raportowania GRI. Współpracujemy z jednostkami weryfikacyjnymi w tym zakresie, zachęcamy inne jednostki do kontaktu w celu nawiązania współpracy
  • Oferujemy także weryfikację raportu ESG sprzorządzonego zgodnie ze standardami raportowania GRI, ESRS i Dyrektywą CSRD – na zasadzie pre audytu
  • Wykonujemy ocenę wybranych danych, które zawierają raporty ESG przygotowane zgodnie z ustalonymi kryteriami 

Proces weryfikacji składa się z takich etapów: 

Etap I Przegląd raportu jako całości i raportowanych danych 

Praca własna audytorów z dokumentem oraz wytycznymi standardów.

 

Etap II Analiza dokumentów wraz z wywiadami z osobami odpowiedzialnymi za raportowane dane

Prównanie wybranych danych, wskaźników liczbowych z dokumentami źródłowymi (zbieranie materiałów ma na celu uzyskanie odpowiednich danych niezbędnych do sformułowania wniosków końcowych.

Etap III – Analiza i dodatkowe pytania

Po odbyciu wywiadów i przeglądzie materiałów źródłowych wracamy do raportu i analizujemy otrzymane informacje z opbulikowanymi, na tym etapie mogą pojawić się dodatkowe pytania i prośba o doprecyzowanie informacji lub dosłanie konkretnych dokumentów.

Etap IVRaport z audytu

Raport poświadczający zgodność informacji niefinansowych z wymogami standardów lub wytycznych oraz raport uzupełniający, który zawiera opis przyjętej metodyki badania, zakres badania oraz wyniki weryfikacji wraz z rekomendacjami w przypadku pre audytu.

Korzyści wynikające z zewnętrznej weryfikacji:

  • Poprawa komunikacji z interesariuszami
  • Poprawa jakości publikowanych informacji
  • Wzrost zaufania i wiarygodności
  • Zwiększone zaangażowanie Organów Zarządczych
  • Ujednolicenie oraz poprawa kwestii raportowania wewnętrznego i systemów zarządzania
Napisz do nas!